Karakterer

Klage på skriftlig eksamen
På skolen får du et skjema som du må fylle ut, og levere til skolen. Eksamensbesvarelsen din blir sendt til en eksamensnemnd. Besvarelsen blir ikke sensurert på nytt, men nemnda vurderer om karakteren stemmer med den måloppnåelsen du har vist.

Klage på muntlig eller praktisk eksamen
Fyll ut skjemaet "Klageskjema 2017", som du finner i høyre marg. Husk å skrive inn hva som er grunnlaget for klagen din. Hvis du får medhold i klagen, vil eksamenen bli annulert,
og du kan gå opp til ny eksamen.

Klage på standpunktkarakter i fag
Fyll ut skjemaet "Klageskjema 2017". Husk å skrive inn hva som er grunnlaget for klagen din. Hvis du får medhold i klagen, går rektor og faglærer gjennom karaktergrunnlaget og setter ny karakter. 
Klage på standpunktkarakter i orden eller atferd
Hvis du har fått Nokså godt eller Lite godt i orden eller atferd, og vil klage på denne karakteren, fyller du ut skjemaet "Klageskjema 2017". Hvis du får medhold i klagen, setter klagenemnda ny karakter.


Klage på muntlig eller praktisk eksamen, og på standpunktkarakter i fag, orden eller atferd blir behandlet av en klagenemnd som er oppnevnt av fylkestinget. For disse karakterene kan du bare klage på formelle feil. Det betyr at du ikke kan klage på at karakteren er for streng.

Du kan klage på eksamenskarakter og standpunktkarakter. Fristen for å klage er
10 dager fra du har fått melding om karakteren, eller fra karakteren er lagt ut, f.eks. på It´s Learning. Elever leverer klagen til skolen. 
Privatister leverer til eksamenskontoret.

Hvis du får medhold i klagen, kan den nye karakteren være høyere eller lavere eller lik den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Les mer om karakterer og klage i forskrift til opplæringsloven:
Kap. 3 Vurdering 
Kap. 5 Klage på karakter