Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Dersom du har spesielt behov for det, kan du få innvilget særskilt tilrettelegging for den praktiske gjennomføringen. Søknad med anbefalinger fra sakkyndig instans skal sendes Eksamenskontoret innen 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Dokumentasjonen bør være av nyere dato. Dokumentasjon som gir grunnlag for sakkyndig vurdering kan være skrevet ut av:

  • lege når det gjelder fysiske vansker/funksjonshemminger.
  • psykolog/logoped/spesialpedagog (for eksempel PPT) når det gjelder lese- og skrivevansker og andre lærevansker.
  • eventuelt andre sakkyndige i spesielle tilfeller.

Uttalelsen fra sakkyndig instans må inneholde en relevant diagnose, og en anbefaling i forhold til innhold og form på tilretteleggingen. Spesiell tilrettelegging ved eksamen kan være:

  • forlenget tid 
  • lite rom under eksamen
  • kombinasjon skriftlig og muntlig eksamen (istedenfor skriftlig)