Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en kollektivterminal i Søgne. Etterhvert skal det anlegges kollektivterminaler/knutepunkter i alle kommunesentrene i Kristiansandsregionen. Tangvall ble utpekt som område for et pilotprosjekt som skulle vise en optimal utforming av en kollektivterminal i et kommunesenter. Søgne kommune har lagt ut en reguleringsplan for slik terminal på Tangvall til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte, mot FRP's to stemmer, at den foreslåtte løsningen ikke tilfredsstiller forventninger om å være en pilot som viser optimal utforming av fremtidige kollektivterminaler i regionen. Kommunen blir bedt om å få i gang et samarbeid med fylkeskommunen med sikte på å komme frem til en bearbeidet løsning.

Fra Søgne kommunes side blir det opplyst at formålet med reguleringen er detaljutforming av ny kollektivterminal med tilhørende anlegg, gangadkomster, sykkelparkering, kjørevei mm. Det skal settes av oppstillingsplass for fire busser, hvor inn- og utkjøring for bussen inn til Tangvall skal være via rundkjøringen på Hølleveien. I tillegg er det regulert inn hovedatkomst for etablering av felles nedkjøring til et underjordisk parkeringsanlegg i sentrum. Intensjon er å kanalisere innkjøring til både eksisterende og fremtidige parkeringsanlegg via en felles hovedatkomst/nedkjøring.

Forholdene ligger i utgangspunktet til rette for å lage et optimalt kollektivterminal med direkte tilknytning og betjening av skole, torget og sentrumsområdene i Tangvall. Det foreliggende planforslaget svarer etter fylkesrådmannens mening imidlertid ikke ut forventningene om å være pilot. 

Fylkesrådmannen har forståelse for at kommunen ønsker at nedkjøring til et felles parkeringsanlegg under bakken skal ha en sentral plassering. Fylkesrådmannen mener på den andre siden at den foreslåtte nedkjøringsrampen er til hinder for å skape en pilot for kollektivterminal. Utformingen og plassering av kollektivterminal bør prioriteres i denne plansaken. 

Fylkeskommunens samferdselsseksjonen mener at den aktuelle planløsningen er svært uheldig og innebærer en fysisk og opplevd barriere mellom kollektivterminal og sentrale sentrumsområder på Tangvall. Trafikkert kjøreveg og foreslått nedkjøringsrampe sperrer for gode løsninger for direkte atkomst/tilgjengelighet til kollektivterminal fra sentrum i sør. Slik en vurderer det kan tilgjengeligheten til kollektivterminalen bli forverret i forhold til dagens situasjon, med kryssing av Sentrumsveien. Det bør vurderes å plassere nedkjøringsrampen nord i planområdet eller et annet sted i sentrum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer