-Når vi sammenlikner tallene fra klima- og miljørapporten for 2018 med året før, så viser de en nedgang i CO2-avtrykket til Vest-Agder fylkeskommunes sentraladministrasjon. Hovedårsaken er færre flyreiser, forklarer Lars Egil Jakobsen, medlem av miljøgruppa.

CO2-fotavtrykk
Det totale CO2-fotavtrykket for sentraladministrasjonen har blitt redusert fra 514,25 tonn CO2 i 2017 til 467,37 tonn CO2 i 2018. Fra 2017 til 2018 har det dermed blitt en reduksjon av CO2 på snaue 47 tonn, som tilsvarer en reduksjon på 9,12 %. I 2018 utgjorde flyreiser 12,46 % av det totale CO2-fotavtrykket mot 25,06 % i 2017. -Vi har med andre ord hatt en utvikling som går i riktig retning, sier Jakobsen

Av det totale CO2-fotavtrykket, kommer ca. 60 % av utslippene fra transport og drøye 39 % fra energi. Avfall står for (bare) 0,45 % av det totale CO2-fotavtrykket.

Transport
CO2-utslipp i forbindelse med flyreiser har gått ned med så mye som drøye 70 tonn fra 2017 til 2018, og det tilsvarer en reduksjon på hele 44,49 %. Her har vi virkelig fått til en reduksjon av CO2-utslipp som monner!

Det var en nedgang i antall flyreiser innenfor Norden på 43,69 % fra 2017 til 2018. Antall flyreiser i resten av Europa ble redusert med 40,45 %, mens antall flyreiser i resten av verden – for sentraladministrasjonen – ble redusert med hele 83,33 %.

Energiforbruk
Det totale energiforbruket har gått noe opp. I 2017 var forbruket 1 187 670 kW/t, mens det var på 1 240 815 kW/t i 2018. Dette tilsvarer en økning på 4,47 %.

Samtidig har oppvarmet areal økt med 390 m², fra 8652 m² til 9042 m², i 2018. Energiforbruk pr. m² har dermed gått (marginalt) ned fra 137,27 kW/t pr. m² i 2017 til 137,23 kW/t pr. m² i 2018. Det tilsvarer en reduksjon i energiforbruk pr. m² på 0,03 %.

Avfall
Antall kg med avfall har blitt redusert med 19,27 % fra 2017 til 2018. Kildesorteringsgraden var på 69,56 % i 2017, mens den sank til 60,87 % i 2018. -Vi kan med andre ord bli endra flinkere til å sortere avfallet, sier  Lars Egil Jakobsen.

Lenke, med internettadresse til klima- og miljørapporten for 2018 for sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune, kan fås ved å sende en e-post til Lars Egil Jakobsen: LarsEgil.Jakobsen@vaf.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2019 | Skriv ut siden