Olje- og energidepartementet har sendt på høring et notat om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven. Fylkesutvalget behandlet notatet i dag og uttrykker i høringssvaret at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at det åpnes områder for produksjon av fornybar energi til havs. Det er behov for mer klimavennlig energi.

Fylkeskommunen anser de foreslåtte kravene til prosjektspesifikk konsekvensutredning som tilstrekkelige.

Fylkeskommunen viser til at Agder har et stort potensial for næringsutvikling knyttet til fornybar energi til havs, blant annet som følge av kompetanse, teknologi og kapasitet i eksisterende industribedrifter tilsluttet næringsklyngen GCE-NODE.

For å få fortgang i utviklingen bør staten bidra til ytterligere forskning slik at havvind kan bli miljøvennlig og lønnsomt. Fylkeskommunen mener at Universitetet i Agder og den tilknyttede Mechatronics Innovation Lab vil være verdifulle ressurser i en slik forskningsinnsats.

Fylkeskommunens sjøterritorium strekker seg helt ut til territorialgrensen. Derved blir også fylkeskommunens interesser berørt av vindkraftanlegg til havs, og fylkeskommunen må anses som høringsinstans og klageberettiget i saker om havvindskonsesjoner. Fylkeskommunen må derfor sikres reell innflytelse i vindkraftsaker på sitt sjøterritorium på samme måte som for energianlegg på land.

Saken er en oppfølging av Regjeringens strategi for flytende havvind. Olje- og energidepartementet har jobbet for å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Utpekingen av områder bygger på NVE sin strategiske konsekvensutredning fra 2012. I tillegg har NVE gitt en tilrådning om hvilke områder som bør åpnes nå. I arbeidet med å finne egnede områder ble det tatt utgangspunkt i teknisk-økonomiske hensyn, særlig havdyp og mulighet for tilkobling til kraftsystem. Deretter ble områdene vurdert opp mot arealbruks- og miljøinteresser. 

Rapporten foreslo 15 områder. I den strategiske konsekvensutredningen ble de 15 områdene sortert i tre grupper. En gruppe som bør åpnes først, en gruppe som bør åpnes på sikt, og en gruppe som ikke bør åpnes. Høringsnotatet inneholder forslag om å åpne for konsesjonssøknader i områdene Utsira Nord som er vest for Haugalandet og Sandskallen-Sørøya Nord som ligger nordvest for Hammerfest. I tillegg ønskes det innspill på mulig åpning av området Sørlige Nordsjø II på Smalbanken i den sørvestlige delen av Nordsjøen opp mot dansk økonomisk sone i sør. Departementet har lagt vekt på at det bør åpnes områder som gjør det mulig å fremme prosjekt med både flytende og bunnfaste løsninger. Departementet har også prioritert områder som egner seg for kommersielle prosjekt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer