Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner i samarbeid følger opp den nasjonale satsingen "Friluftslivets ferdselsårer" gjennom etablering av regionale prosjekter for Agder. Vest-Agder fylkeskommune setter i gang prosjektet "Tur- og friluftsruter i Agder" hvor målet er innhenting av kunnskap om eksisterende tur- og friluftsruter i Agder.

Det er Miljødirektoratet som har satt i gang en flerårig satsing kalt "Friluftslivets ferdselsårer". Formålet med satsingen er å få flere til å utøve friluftsliv jevnlig. Alle fylkeskommuner er invitert til å delta i satsingen hvor det legges opp regionale prosjekter i fire faser:

1) Registrere informasjon om eksisterende turruter inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter
2) Lage kommunevise sti- og løypeplaner
3) Opparbeide nye tur- og friluftsruter
4) Skilte og merke nye turruter 

 Satsingen er flerårig og i statsbudsjettet for 2019 er det satt av 4 millioner kroner til satsingen. Fylkeskommunene kan søke om 50 prosent tilskudd til sine prosjekter. Resterende 50 prosernt må dekkes gjennom egne bevilgninger eller egeninnsats fra blant annet fylkeskommunen, friluftsråd, og kommuner.

Det blir lagt opp til at prosjekt 1 "Tur og friluftsruter i Agder" gjennomføres i 2019 og 2020, mens prosjekt 2 med fase 2–4 settes i gang i 2021 dersom det er kommuner som ønsker dette. 

Vest-Agder fylkeskommune har på vegne av begge Agderfylkene søkt om, og fått 350.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til igangsetting av prosjekt 1) Tur- og friluftsruter i Agder i 2019.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer